Рэцэнзіі і аналіз твораў Максіма Танка

Аб творчасцi Максіма Танка

Творчасць народнага паэта Беларусі Максіма Танка (1912 — 1995) — яркая мастацкая з’ява ў свеце сучаснай славянскай літаратуры. Ахопліваючы звыш шасці дзесяцігоддзяў, яна сінтэзавала ў сабе асноўныя падзеі і зрухі ў грамадскім і духоўным жыцці Беларусі і яе народа. У ёй — гістарычная і прасторавая разгорнутасць свету.

Агульначалавечы змест паэзіі Максіма Танка

Жывеш не вечна, чалавек.
Перажыві ж у момант век!

Максім Багдановіч

Агульначалавечыя матывы ў творчасці Максіма Танка

Я толькі частку невялічкую
Змог праспяваць
Таго, што расказалі мне
Вятры, дарогі,
Валуны і рэкі,
Лясы і зоры...

М. Танк

Аналіз вершаў Максіма Танка

Паэзія Максіма Танка ўражвае разнастайнасцю тэм, вобразаў, форм, творчым засваеннем нацыянальнай паэтычнай традыцыі і наватарствам. I ўсё ж галоўная тэма, якая праходзіць праз усю творчасць М. Танка, — Радзіма ў са-мых розных яе праявах: гісторыя і яе адлюстраванне ў легендах і паданнях, праца, песні, мары народа, маляўнічая прырода, мілагучная родная мова.

Аналіз лірыкі Максіма Танка

Каля сямідзесяці гадоў гучаў ў беларускай паэзіі голас Максіма Танка. Паэт пакінуў нашчадкам вялікую, мудрую, павучальную спадчыну, творчыя абсягі якой надзвычай шырокія. Але «песня песняў» паэта — пра радзіму, якая ўвайшла ў творчасць з першых яго радкоў.

Аналіз паэмы Люцыян Таполя

Паэма «Люцыян Таполя» (1946) развівае скразную ў беларускай літаратуры праблему народных талентаў. У яе аснове канфлікт народнага ўмельца, разьбяра, з саноўнікам царквы, які па законах феадальнага грамадства вёў нагляд за душамі «паствы», кантраляваў і рэгламентаваў нават мастацкую фантазію, асабіста вырашаючы, што ў ёй ад Бога,а што ад д'ябла.

Асаблівасці лірыкі Максіма Танка

Паэзія Максіма Танка ўражвае разнастайнас-цю тэм, вобразаў, форм, творчым засваеннем нацыянальнай паэтычнай традыцыі і наватар-ствам. I ўсё ж галоўная тэма, якая праходзіць праз усю творчасць М. Танка, — Радзіма ў са-мых розных яе праявах: гісторыя і яе адлюстраванне ў легендах і паданнях, праца, песні, мары народа, маляўнічая прырода, мілагучная родная мова.

Вобраз маці, жанчыны, каханай у паэзіі Максіма Танка

Ты пойдзеш у бой, а я плуг пакірую,
каня накармлю, напаю,—
і так абаронім, засеем, збудуем
з табою краіну сваю.

Ларыса Геніюш

Максім Танк — пясняр вечных тэмаў. Вечная тэма — тэмамаці, жанчыны, каханай. Жанчына можавыступаць у розных абліччах. Але адно аблічча яе неўміручае — каханне, любоў. Калі здольная яна на гэта — яна жанчына. Маці. Любая. Дарадчыца. Ратавальніца.

Водгук на верш Ігнаціо Буціта (у перакладзе Максіма Танка) "Народ"

Народ пранясе цябе, родная
мова, святлом незгасальным
у сэрцы сваім.

М. Танк

Водгук на верш М. Танка "Прытча пра хлеб"

Маючы кожны дзень на стале дастаткова хлеба, i жытняга, i пшанiчнага, мы рэдка задумваемся над тым, якую важную ролю мае для нас гэтая простая на першы погляд страва. Значнасць яго мы разумеем толькi тады, калi хлеба ў нас няма. Менавiта такая думка вынiкае з твора М. Танка «Прытча пра Хлеб».

Да 95 годдзя Максіма Танка

17 верасня народнаму паэту Беларусі Максіму Танку споўнілася б 95 гадоў.
Гэта адно з самых яркіх імёнаў у гісторыі беларускай літаратуры.
Паэт-бунтар, паэт-патрыёт, паэт-сатырык, паэт-філосаф, паэт-наватар… А «па жыцці» надзвычай сціплы чалавек, які не любіў гучных слоў і бляску пражэктараў.

Давераснёўская лірыка Максіма Танка

Максім Танк лічыцца заснавальнікам рэвалюцыйнай літаратуры ў былой Заходняй Беларусі. Ужо на старонках першай кнігі "На этапах", якая была канфіскавана паліцыяй, паэт-падпольшчык паказвае лёс і духоўны свет заходнебеларускіх працоўных.

Давераснеўская паэзія Максіма Танка: думкі i назіранні

... О беларускі люд! Калі міне ўсё гора,
Шчасліваю парой
Пачуецца у злучаным славянскім хоры
Свабодны голаствой.

В.Гамуліцкі. Пераклад Максіма Танка

Заходнебеларускі перыяд творчасці і творчасць гадоў Вялікай Айчыннай вайны Максіма Танка

Пачатак літаратурнай дзейнасці Максіма Танка звязан з жыццём і барацьбой народа Заходняй Беларусі ў тыя часы, калі яна яшчэ знаходзілася ў межах панскай Польшчы. Шырокі налыянальна-вызваленчы рух ахапіў тады Заходнюю Беларусь.

Мастацкiя асаблiвасцi лiрыкi Максiма Танка

Паэзія Максіма Танка ўражвае разнастайнасцю тэм, вобразаў, форм, творчым засваеннем нацыянальнай паэтычнай традыцыі і наватарствам. I ўсё ж галоўная тэма, якая праходзіць праз усю творчасць М. Танка, — Радзіма ў самых розных яе праявах: гісторыя і яе адлюстраванне ў легендах і паданнях, праца, песні, мары народа, маляўнічая прырода, мілагучная родная мова.

Мой Максім Танк

Я прачытала значна больш, чым таго патрабуе школьная праграма. Увогуле, не зусім разумею, як можна запраграмаваць вывучэнне лірыкі. Хто адбірае творы для вывучэння? Якія густы гэтых людзей? Ведаю, што яны кампетэнтныя, значна больш ведаюць, чым мы. Менавіта нашыя старэйшыя таварышы ўвялі ў школьную праграму верш Танка «Паслухайце, вясна ідзе...».

Мой роздум аб прачытаных творах Максіма Танка

Максім Танк — адзін з самых вядомых і арыгінальных прадстаўнікоў беларускай культуры і паэзіі XX стагоддзя, які вельмі шмат зрабіў для яе ўзбагачэння і развіцця, для пошукаў новых шляхоў паэтычнай творчасці. Народная лірыка аказала вялікі ўплыў на станаўленне творчага стылю Максіма Танка.

Праблема народнага таленту ў паэме Максіма Танка «Люцыян Таполя»

Тэма народнага таленту характэрна як для фальклору, так і для мастацкай літаратуры. У вобразах песняроў, музыкаў, мастакоў увасоблены таленавітасць беларускага народа, яго прага да свабоды. Беларуская зямля заўсёды славілася людзьмі, якія ўшаноўвалі сваім мастацтвам працавітасць і майстэрства, свабодалюбства простага народа. Найбольш знаёмыя з гэтай тэматыкі паэмы Я. Купалы «Курган» і Я.

Стыль Максіма Танка

У першай палове 19 стагоддзя рускі паэт філасофскага складу мыслення, сучаснік Пушкіна (той сказаў пра свайго сябра, што ён «арыгінальны, бо мысліць вершамі») Яўгеній Баратынскі сказаў, што паэт павінен адрознівацца ад іншых «неагульным выразам твару» («лица необшим выраженьем»).

Танк Максім

Мабыць, ёсць нешта знакавае і ў самым дні, калі Максім Танк (Яўген Іванавіч Скурко) з'явіўся на свет, бо дзень яго нараджэння — 17 верасня (у 1912 г.) — супаў з днём вызвалення яго радзімы ад белапольскай акупацыі і ўз'яднання Заходняй Беларусі з Усходняй — дзень, які ён набліжаў, дзеля якога ішоў па этапах, сядзеў у турмах.

Тры сталіцы Максіма Танка

17 верасьня 2007 г. споўнілася б 95 гадоў народнаму паэту Беларусі Максіму Танку. У школу ён пайшоў у Маскве, як паэт упершыню заявіў пра сябе ў Вільні, а памёр ганаровым грамадзянінам Менску. Чым былі ў жыцьці паэта гэтыя тры сталіцы?

Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў творчасці Максіма Танка

А мы шляхі вярнуцца знойдзем.
Максім Танк

Тэма мастака і мастацтва ў творчасці Максіма Танка

Непакой за цябе, зямля мая, —
Мой хлеб надзённы.

М. Танк

Тэма народнага мастацтва ў паэме Максіма Танка «Люцыян Таполя»

У беларускай літаратуры, як і ў беларускім фальклоры, створана шмат вобразаў таленавітых людзей з народа. Усе яны авеяны народнай любоўю, гонарам і славай. Гэта і гусляр з паэмы Янкі Купалы «Гусляр», і хлопчык Сымонка з Коласавай паэмы «Сымон-музыка», і галоўны герой паэмы Максіма Танка «Люцыян Таполя».

Чытаючы вершы Максiма Танка...

Ёсць у сусвеце планета Зямля.
Ёсць на зямлi той краiна адна,
А ў той краiне - прыстанiшча, дзе
Сэрца званчэйшыя песнi вядзе.

М. Танк